Przegląd EKP

Zapora ghostwriting

1. Redakcja czasopisma naukowego ,,Przegląd Europejskiej Kultury Prawnej” wymaga od autorów przestrzegania zasad rzetelności naukowej.

2. Przesłanie artykułu do ,,Przeglądu Europejskiej Kultury Prawnej” jest jednoznaczne z przyjęciem, że artykuł jest wskazanego autorstwa. Odpowiedzialność za prawdziwość przesłanych danych ponosi autor. Współautorzy publikacji proszeni być mogą o pełne ujawnienie wkładu poszczególnych osób w powstanie publikacji (w tym informacji o ich współpracy oraz o autorstwie koncepcji, założeń, metod, itp.,). Obowiązek ten spoczywa przede wszystkim na autorze zgłaszającym materiał do publikacji.

2. Redakcja będzie ostrzegać przed przejawami nierzetelności naukowej – m.in. takimi jak ghostwriting (wniesienie własnego wkładu bez ujawnienia swojego autorstwa lub współautorstwa, a w przypadku podziękowań, bez określenia wkładu adresata podziękowań) i guest authorship (wskazanie autora lub współautora publikacji osoby, której rzeczywisty udział autorski jest znikomy lub żaden).

3. Redakcja będzie zasięgać informacji o źródłach finansowania publikacji, w tym wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.

4. Redakcja będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki. Wszelkie wykryte przypadki nierzetelności naukowej będą ujawniane, włącznie z powiadomieniem instytucji zatrudniających autorów.

5. Każdy autor zobowiązany jest do nadesłania oświadczenia o autorskim wykonaniu pracy oraz przeniesienia praw autorskich na rzecz wydawcy, którym jest Fundacja Europejskiej Kultury Prawnej. Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie czasopisma.

Fundacja

Europejskiej Kultury Prawnej