Na kolejne w tym roku spotkaniu (9 marca) KN Europejskiej Kultury Prawnej miało przyjemność gościć dr Christopha Erika Mecke z Leibniz Universitaet Hannover, który zajmująco opowiedział nam o niemieckiej szkole historyczno-prawnej, ze szczególnym uwzględnieniem ówczesnej nauki prawa na ziemiach polskich.

W swoim wystąpieniu dr Mecke omówił główne założenia i postulaty niemieckiej szkoły historycznej. Dzięki wnikliwej analizie twórczości jej najznamienitszych przedstawicieli, którymi byli Friedrich Carl von Savigny, Georg Puchta oraz Gustaw von Hugo, nasz gość, pokazał w jaki sposób ujmowano genezę prawa jak i postrzegano jego dalszy rozwój.

Jednym z kluczowych założeń, wg Savigny’ego było bowiem, kształtowanie się prawa w procesie historycznym, irracjonalnym, który musi być równocześnie zgodny z Volksgeist czyli duchem narodu. W dalszej kolejności doktor Mecke zaprezentował jak istotny wpływ miała szkoła historyczna na ówczesną doktrynę prawa w Europie, w tym także i w Polsce. Tak szeroko ujęta problematyka, pozwoliła nam lepie zrozumieć istotę omawianego zagadnienia.

Po pierwszej części spotkania, jaką było wystąpienie gościa, płynnie przeszliśmy do ożywionej dyskusji. Liczne pytania i dygresje uczestników spotkania, świadczą niewątpliwie o złożoności i wieloaspektowości prezentowanej tematyki. Całe spotkanie trwało blisko dwie godziny i zakończyło się tradycyjnie licznymi puentami zarówno Doktora jak i uczestników, które stanowią esencję każdego z naszych spotkań.

Fundacja

Europejskiej Kultury Prawnej