Agencja foto: EAST NEWS

Agencja foto: EAST NEWS

Rada Europejska,  wywodzi się z koncepcji nieformalnych spotkań szefów państw członkowskich, opracowujących strategie polityczne dotyczące kolejnych kroków w rozszerzaniu i wzmacnianiu struktur europejskich. Odbywające się od początku lat sześćdziesiątych obrady stopniowo przybrały sformalizowany charakter ( w akcie europejskim z 1986 r. i traktacie z Maastricht z 1992 r.), lecz dopiero traktat z Lizbony uczynił z Rady pełnoprawną instytucję UE i zdefiniował jej rolę w strukturach europejskich. Zgodnie art. 15 TUE Rada nadaje Unii impulsy niezbędne do jej rozwoju i określa ogólne kierunki i priorytety polityczne. Zasadniczo więc, zajmuje się sprawami bezpieczeństwa, polityki zagranicznej, dyplomacji, tworzeniem wytycznych przy negocjacjach z państwami kandydującymi, ale też innymi kwestiami z np. z zakresu sprawiedliwości, czy gospodarki i finansów. Tak jak pierwotnie, składa się z najważniejszych osób reprezentujących państwa członkowskie, z reguły z szefów rządów, ale również z głów państw ( np. Francja) i reprezentowana jest przez Przewodniczącego, którym od grudnia 2014 r. zostanie Donald Tusk. W pracach Rady uczestniczy również Przewodniczący Komisji Europejskiej ( fakultatywnie Przewodniczący Parlamentu Europejskiego) oraz wybierany przez Radę Wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, którą od listopada zostanie, wybrana w tym samym dniu, Włoszka Federica Mogherini. Wysoki przedstawiciel to urząd samodzielny, prowadzący politykę zagraniczną i bezpieczeństwa, działając z upoważnienia Rady, jak również  pełniący funkcje przewodniczącego Rady ds. Zagranicznych, oraz wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej, w ramach której odpowiada za stosunki zewnętrzne.

Rada Europejska zbiera się dwa razy w półroczu (lub na spotkaniach nadzwyczajnych) i obraduje w Brukseli. Warto w tym miejscu zauważyć, że wielu obywateli Unii myli Radę Europejską z Radą Unii Europejskiej w której skład wchodzą ministrowie reprezentujący państwa członkowskie, działający zgodnie z instrukcjami swoich rządów. Posiada funkcje prawodawcze i budżetowe, a poszczególne kraje członkowskie przewodniczą obradom Rady w systemie prezydencji ( polska prezydencja trwała od 1 lipca 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.)

Przewodniczący Rady Europejskiej jest wybierany ( w systemie większości kwalifikowanej) na 2,5 roczną kadencję, z możliwością jej odnowienia, jak to miało miejsce w związku z powtórnym wyborem  poprzedniego przewodniczącego Hermana Van Rompuy, belgijskiego polityka,  który pełnił tą funkcję od  1 grudnia 2009, jako pierwszy Przewodniczący Rady Europejskiej nominowany przez Radę. Przewodniczący, ze względów prestiżowych, nazywany jest Prezydentem EU, aczkolwiek miano to nie widnieje w żadnym dokumencie czy traktacie. Do jego zadań  należy  ukierunkowywanie prac Rady, zapewnienie ciągłości jej prac, przygotowywania obrad, wspomaganie przy osiąganiu konsensusu.   Reprezentuje Unię na zewnątrz w sprawach zagranicznych iw  polityce bezpieczeństwa, jednak nie wadząc w tym aspekcie działaniom Wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.  Jakie znaczenie ma, w takim razie, ta  funkcja z punktu widzenia naszego kraju?

Charakter Unii, która wciąż nie jest jednolitym organizmem, lecz związkiem państw, na tyle samodzielnych, że główne decyzje w niej podejmowane są realizacją woli poszczególnych rządów, konstytuuje Radę jako najważniejszy organ Unii, a stanowisko jej przewodniczącego pozwala na stały kontakt z najważniejszymi osobami w rządach państw członkowskich. Daje to zarówno wpływ na podejmowanie istotnych decyzji w zakresie kierowania polityką UE, jak i na pozyskiwanie stronników w przypadku rozstrzygnięć w innych istotnych kwestiach dla Polski, również o charakterze globalnym, gdyż przewodniczący RE, reprezentując Unię, uczestniczy w spotkaniach z głowami najważniejszych światowych mocarstw. Podkreśla się również to, że tak wysokie stanowisko zwróci uwagę na Polskę nie  tylko polityków, ale i inwestorów, zachęconych stabilnym wizerunkiem kraju w ramach struktur unijnych i wzrostem jej prestiżu w polityce międzynarodowej. Wcześniej, jedyne prestiżowe stanowisko w strukturach EU piastował Jerzy Buzek, jednak Przewodniczący Parlamentu Europejskiego nie ma tak istotnego wpływu na umocnienie pozycji międzynarodowej kraju, jak to się oczekuje po funkcji szefa RE. A co znaczy dla samej Unii? Często stanowisko przewodniczącego RE, uznawane bywa za prestiżowe, lecz wyłącznie honorowe, należy jednak zwrócić uwagę na działalność poprzedniego przewodniczącego,  wspomnianego Hermana Van Rompuy, który jako zwolennik integracji gospodarczej, doprowadził do szeregu reform gospodarczych w EU i posiadał bardzo duży wpływ na politykę gospodarczą struktur europejskich. Podkreśla się, że wybór Donalda Tuska związany jest ze zwiększeniem nacisku państw członkowskich na rozwiązanie konfliktu na Ukrainie, oraz naprawą stosunków na linii Unia – Wielka Brytania, co stanowiło również clue przemówienia przyszłego szefa Rady.

Przewodniczący nie może łączyć urzędu z pełnieniem krajowych funkcji publicznych, dlatego Donald Tusk będzie zmuszony złożyć dymisję (pełnienia funkcji poza granicami państwa zabrania również szefowi rządu polska konstytucja).

Elżbieta Kocowska – Siekierka

Fundacja

Europejskiej Kultury Prawnej