Szanowni Państwo,

Czasopismo ,,Przegląd Europejskiej Kultury Prawnej” pragnie ogłosić nabór tekstów do trzeciego numeru .

Ukaże się on w czerwcu 2016 roku. ,,Przegląd” wydawany jest wyłącznie w formie elektronicznej. Do tej pory ukazał się pierwszy numer półrocznika, który można oglądać na następujących stronach:

http://elc4u.org/

https://www.scribd.com/doc/269321749/Przegl%C4%85d-Europejskiej-Kultury-Prawnej-Nr-1-2015

Czasopismo posiada numer ISSN. Każdy tekst podlega procedurze recenzyjnej, która opisana jest w instrukcji redakcyjnej dostępnej na stronie czasopisma:

http://elc4u.org/publikacje/czasopismo/przeglad-europejskiej-kultury-prawnej/

Praca może dotyczyć dowolnego tematu związanego z szeroko pojętą europejską kulturą prawną.

Tematem numeru trzeciego są błędy legislacyjne. Przyjmowane teksty muszą w jakimś stopniu odnosić się do istoty błędu legislacyjnego, przyczyn ich powstawania, skutków, sposób ich zwalczania itp. Zawartość pracy musi odnosić się do tematu głównego. Przyjmowane są teksty nie tylko z zakresu nauk prawnych ale także historycznych i politycznych. Oprócz artykułów publikować można także glosy, recenzje oraz inne formy spełniające wymogi pracy naukowej.

Publikacja nie powinna przekraczać objętością 40 000 znaków (wyjątkowo możliwe jest odstępstwo od tej zasady). Czcionką stosowaną dla potrzeby czasopisma jest Times New Roman 12 z interlinią 1,5 wiersza. Tekst może zostać nadesłany jedynie przez studenta, doktoranta lub absolwenta, który nie uzyskał stopnia doktora. Nie będą przyjmowane prace, których autorami są osoby mające stopień naukowy wyższy niż stopień magistra. Teksty wraz z dołączonymi recenzjami dokonanymi przez pracownika naukowego posiadającego stopień naukowy co najmniej doktora habilitowanego (w formie zdjęcia lub skanu) oraz oświadczeniem o przeniesieniu praw autorskich na wydawcę (dostępne na stronie internetowej), prosimy przesyłać do 6 grudnia 2015 roku. Prosimy wszystkich autorów o zapoznanie się z dołączoną instrukcją redakcyjną i rygorystyczne przestrzeganie przedstawionych tam wymogów.

Zachęcamy też do zapoznania się z poprzednim numerem czasopisma oraz pozostałymi udostępnionymi przez nas materiałami.

Redakcja zastrzega, iż prace podlegają jej ocenie pod kątem charakteru naukowego oraz oryginalności (zapora Ghostwriting). Każda praca podlega ponadto drugiej recenzji dokonywanej przez jednego z recenzentów czasopisma. Recenzja ta jest anonimowa. Redakcja może odrzucić pracę, która nie spełnia wymogów naukowych lub wymogów redakcyjnych określonych w regulaminie. Możliwe jest także ponowne skierowanie pracy do autora, celem dokonania w niej zalecanych poprawek.

Fundacja

Europejskiej Kultury Prawnej