Kolejne w tym roku spotkanie KN EKP, które odbyło się w czwartek, 19 listopada poświęcone było finansom i bankowości islamskiej, a gościem, który zaznajomił nas z tym tematem był dr Said Edaich – wykładowca na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej. Dokonał on prezentacji tematu w języku angielskim, a następnie na pytania odpowiadał już w języku polskim.

Finanse i bankowość islamska, podobnie jak inne dziedziny życia w świecie arabskim, opierają się na założeniach Szariatu. Dr Edaich przedstawił nam modelowe unormowanie stosunków finansowych, wskazując przede wszystkim na zakaz lichwy, zakaz pobierania odsetek od dokonywanych transakcji, zakaz spekulacji oraz szeroko pojęte dążenie do wyrównywania różnic społecznych i zapewnienia jednostkom dobrobytu. Co ważne, na korzyści materialne, płynące z bycia członkiem danej społeczności, zasługują tylko te jednostki, które pracują, aktywnie uczestniczą w pozyskiwaniu dóbr i świadomie kształtują swoją sytuację ekonomiczną. Na poparcie swoich słów dr Edaich cytował poszczególne wersy Koranu, tłumacząc je dla słuchaczy z języka oryginalnego.

Klarowne zasady, na których oparte są finanse islamskie, mają zapewnić transparentność całego systemu oraz jego stabilność i rzetelność – cechy ważne zarówno dla osób już uczestniczących w tym obrocie, jak i dla nowych, potencjalnych inwestorów. Z tych cech , dr Edaich wywodził atrakcyjność systemu islamskiego dla państw zachodnich oraz jego galopujący rozwój w ostatnich latach. Systemu, który – co warte zaznaczenia – nie uległ ostatniemu kryzysowi finansowemu w takim stopniu, w jakim uległy mu zachodnie gospodarki.

Dr Said z przyjemnością odpowiadał na zadawane pytania. Wdał się ze słuchaczami w rozważania na temat wartości w ekonomii, spekulacji, istoty banków i funkcjonowania spółek. Odniósł się też do roli kobiety w biznesie świata islamskiego oraz pokrótce nawiązał do zamachów we Francji.

Całe to spotkanie trwało ponad dwie godziny, podczas których jego uczestnicy zapoznali się z kolejnym pomysłem na rozwiązanie problematycznej kwestii banków i stosunków ekonomicznych, a także zapoznali się bliżej ze specyfiką myśli islamskiej, tak różną przecież od europejskiej.

Fundacja

Europejskiej Kultury Prawnej