Fundacja Europejskiej Kultury Prawnej

HISTORIA I TEORIA PRAWA

PRAWO PUBLICZNE

PRAWO PRYWATNE

PODZIAŁ WEDŁUG PAŃSTW

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Aksjologia prawa- wolność”

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Aksjologia prawa- wolność”

W dniach od 30.03 do 01.04. w malowniczym Stroniu Śląskim znajdującym się w powiecie kłodzkim, Koło Naukowe Europejskiej Kultury Prawnej zorganizowało Ogólnopolska Konferencje Naukową pt. „Aksjologia prawa – wolność  ”. Naszymi gośćmi byli przedstawiciele Kół Naukowych z innych ośrodków uniwersyteckich – Koło Naukowe Utriusque Iuris z Uniwersytetu Warszawskiego, Bona Fides z Uniwersytetu Adama Mickiewicza i Prawa Rzymskiego i Porównawczego TBSP z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Merytoryczna część wyjazdu została otwarta przez opiekuna Koła Naukowego z Uniwersytetu Wrocławskiego dr Mateusza Szymurę i rozpoczęła się już o 9:45 w piątek od bloku tematycznego poświęconego tematyce wolności wyznania i jej relacji z innymi swobodami i uprawnieniami jednostki. Dyskusja nastąpiła po trzech kolejno przedstawionych referatach (Krystyny Rogali, Dominiki Czapor i Aleksandry Flegel z Uniwersytetu Wrocławskiego). Najbardziej interesującym okazał się wątek dotyczący koncepcji wolnego rynku idei Johna Miltona, którą w swoim referacie na temat relacji wolności sumienia i w słowa w europejskim i amerykańskim porządku prawnym poruszyła ostatnia z prelegentek.

DSC01270DSC01292

Dr Mateusz Szymura (zdjęcie po prawej stronie)  Aleksandra Flegel (zdjęcie po lewej stronie)

Kolejny dział tematyczny dotyczył tematyki prawa cywilnego i skupił się w większości na aspekcie związanych z testowaniem. Zarówno przedstawiciele Uniwersytetu Adama Mickiewicza – Michał Przybył i Michalina Kowala, jak i przedstawicielka Uniwersytetu Warszawskiego – Magdalena Ossowska podjęli się tej tematyki. Pierwszy z referatów pt. „Wolność testowania – źródła, przejawy i alternatywy” zakreślał tematykę o wiele szerzej, przyjmując formę porównawczą , co do wartości, które dominowały w testowaniu przy określonych ustrojach – od starożytnego Rzymu po bolszewicką Rosję. Drugi pt. „Podatek spadkowy a ograniczenia swobody testowania i prawa własności” natomiast skupił się na jednym z elementów samego testowania , jakim jest podatek spadkowy.

DSC01311Michał Przybył

Pomimo tego, że kolejny referat nie dotyczył już czynności prawnych mortis causa, pozostawał dalej w tematyce śmierci. Prezes Koła Naukowego Europejskiej Kultury Prawnej- Karolina Cieślik w swoim referacie pt. „Granice licentia poetica – między swobodą twórczości artystycznej a ochroną dóbr osobistych i pamięci osób zmarłych” nawiązała do sprawy z powództwa Alicji Kapuścińskiej przeciwko autorom biografii jej zmarłego męża – Ryszarda Kapuścińskiego.

Wystąpieniem, które wzbudziło najwięcej emocji podczas dwudniowych obrad był, z pewnością, referat Grzegorza Tracza z Uniwersytetu w Krakowie pt.” „Nie można zniewalać wierzyciela do przyjęcia tego, co nie odpowiada świadczeniu” a zasada realnego wykonania zobowiązania”, w którym postawiona została bardzo radykalna teza, postulująca kategoryczne usunięcie instytucji obowiązku przyjęcia przez wierzyciela częściowego świadczenia od dłużnika, chyba, że zagraża to jego interesowi (art. 450 KC). Wywołało to polemikę ze strony słuchaczy i rozpoczęło emocjonalną dyskusję na ten temat.  

DSC01342

Grzegorz Tracz

Po przerwie obiadowej, kiedy emocje już opadły, przyszedł czas na blok tematyczny dotyczący prawa karnego „A verbis at verbera”. Pierwszą prelegentką była przedstawicielka wrocławskiego Koła Naukowego – Ala Limburska wraz ze swoim referatem pt. „Wolność od kryminalizacji – czyli o prawie karnym jako ultima ratio”. Poruszał on problematykę wychodzenia prawodawcy na przedpola dobra prawnego i kryminalizowaniu coraz to większych i co raz to bardziej odległych od faktycznego zagrożenia czynów.

Kolejne dwa referaty przedstawione przez studentów Uniwersytetu Adama Mickiewicza były bliskie swą tematyką, ponieważ dotyczyły kolejno art. 212 (przestępstwo zniesławienia) i 216 Kodeksu karnego (przestępstwo znieważenia) .Tytuł referatu Piotra Kaźmierskiego „Batalia o złe słowo. Prawnokarna aksjologia granic wolności słowa względem prywatności”, nawiązywał natomiast do faktu, iż coraz to silniejsze są głosy w doktrynie o tym, iż powinno się usunąć przestępstwo zniesławienia z polskiego porządku prawnego, praktyka jego stosowania wskazuje jednak odwrotną tendencję – rośnie radykalnie z roku na rok.

DSC01368 (1)

Piotr Kaźmierski

Blok ten zakończył pierwszy dzień konferencji. Wieczorem,dzięki sprzyjającej pogodzie i życzliwości właścicieli pensjonatu Willa Akme, odbyło się ognisko z kiełbaskami.

Poranek następnego dnia rozpoczął się blokiem prawa publicznego „Salus populi suprema lex” i referatem przedstawiciela Koła Naukowego Europejska Kultura Prawna Dominika Dworniczaka pt.” Contrat social a wolność jednostki – idee J.J. Rousseau w praktyce rewolucyjnej (1793-94). Ostatnie słowa wystąpienie – pytanie „Gdze w koncepcji Jana Jakuba Rousseau jest miejsce dla jednostki?” i odpowiedź na nie „Miejsce jednostki jest w szeregu” wywołało żywą dyskusję słuchaczy. 

DSC01377Dominik Dworniczak

 Kolejny referat prelegenta z Uniwersytetu Wrocławskiego poruszył tematykę prawno-porównawczą – Paweł Bury wskazał wady polskiej instytucji skargi konstytucyjnej odnosząc się do , jego zdaniem, modelowego rozwiązania niemieckiego.

DSC01385

Paweł Bury „Skarga Konstytucyjna jako konstytucyjny środek ochrony praw i wolności”

Ostatnie wystąpienie Huberta Plichty w tym bloku tematycznym w mocny sposób nawiązało do poruszonej już w poprzednich referatach wolności słowa i dotyczyło jej szczególnej formy – wolności badań naukowych i ogłaszania ich wyników.

W kończącym konferencje bloku prawa administracyjnego przedstawiona została bardzo współczesna problematyka. Pierwszy referat pt. „Prawo do samorządu terytorialnego jako przejaw wolności „ Igora Adamczyka z Uniwersytetu Warszawskiego dotyczył bowiem, jeszcze nie obowiązującej ustawy o mieście stołecznym Warszawa, w którym wskazał wady i zalety tego projektu. Zdaniem prelegenta zawiera on w sobie niekonstytucyjne treści i narusza wielokrotnie zasadę równości materialnej prawa wyborczego. Ustawa ta jest również ominięciem przepisów aktualnie obowiązującej ustawy o samorządzie gminnej, przewidujących możliwość wyrażenia zgody mieszkańców gminy na zmiany terytorialne danej jednostki samorządu terytorialnego.

Kolejnym referentem była pani magister Elżbieta Kocowska- Siekierka wraz z referatem pt. „Wolność do kształtowania własnej przestrzeni – uwagi o prawie zagospodarowania przestrzennego” , który to wszczął dyskusję na temat samej idei planów zagospodarowania przestrzennego i ich słuszności oraz praktyki gmin co do ich tworzenia.  

DSC01417Mgr Elżbieta Kocowska-Siekierka

 

 

Na zakończenie przedstawicielka Uniwersytetu Jagiellońskiego Katarzyna Świerkot przedstawiła aktualny problem odmowy wielu rodziców szczepienia swoich dzieci z perspektywy prawnej, próbując tym samym znaleźć odpowiedź, czy ważniejsza w tym wypadku jest autonomia woli, czy dobro wspólne całego społeczeństwa i tworzenia tzw. „odporności zbiorowej” .

W imieniu Koła Naukowego Europejska Kultura Prawna dziękujemy wszystkim biernym i czynnym uczestnikom Konferencji Naukowej „ Wolność w prawie” oraz właścicielom Willi Akme za pomoc w jej sprawnej organizacji.

Do zobaczenia za rok :)

 

Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku : https://www.facebook.com/europeanlegalculture/?ref=ts&fref=ts

Krystyna Rogala

Pozostaw komentarz