Fundacja Europejskiej Kultury Prawnej

HISTORIA I TEORIA PRAWA

PRAWO PUBLICZNE

PRAWO PRYWATNE

PODZIAŁ WEDŁUG PAŃSTW

Category Archives: WYDARZENIA

Kategoria dla postów, które są też wydarzeniami.

Przegląd Europejskiej Kultury Prawnej nr 6

Przegląd Europejskiej Kultury Prawnej nr 6

Zapraszamy do lektury nr 6 Czasopisma

Przegląd EKP 6(2018)

Redakcja Przeglądu Europejskiej Kultury Prawnej pragnie ogłosić nabór tekstów do numeru 8 czasopisma. Periodyk skierowany jest dla studentów, doktorantów oraz absolwentów, którzy nie uzyskali tytułu doktora.

Teksty mogą dotyczyć dowolnej tematyki związanej z europejską kulturą prawną. Numer 8 nie ma tematu przewodniego.
Akceptowane teksty mogą dotyczyć zarówno nauk prawych, jak i społecznych oraz historycznych.

Czasopismo nie zostało jeszcze wpisane na listę czasopism punktowanych
.
Prace należy przesyłać w terminie do 31 października 2018 r. na adres ekp.przeglad@gmail.com . Na ten adres mailowy prosimy też kierować wszystkie pytania.

Każdy tekst prosimy dostosować do instrukcji redakcyjnej zawartej na stronie:
https://elc4u.org/…/wymogi-redakcyjn…/instrukcja-redakcyjna/
Ponadto do każdej pracy należy dołączyć:
1. Streszczenie po polsku i po angielsku w objętości 200-300 wyrazów;
2. Tytuł po angielsku
3. Notę o autorze
4. Skan oświadczenia z niniejszej strony: https://elc4u.org/…/wymogi-redakcyjne-2/zapora-ghostwriting/
Prosimy o niedołączanie recenzji zdobytej we własnym zakresie. Nie jest konieczne dołączanie bibliografii, jednak redakcja zastrzega sobie prawo do zapytania autora o źródła, z których korzystał.
Mile widziane są teksty w języku angielskim oraz prace studentów z uczelni zagranicznych.

Więcej informacji na naszym fanpage’u: https://www.facebook.com/PrzegladEKP/?fref=ts
Poprzednie numery dostępne są na stronie: https://pl.scribd.com/…/Przeglad-Europejskiej-Kultury-Prawn…
Linka do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/1940935825981586/
Pozdrawiam,
Marcin Jędrysiak
Redaktor Naczelny

Pozostaw komentarz

„Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych, gospodarczych i międzynarodowych”

„Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych, gospodarczych i międzynarodowych”

Instytut Nauk Administracyjnych zaprasza do uczestnictwa w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych, gospodarczych i międzynarodowych”

9-10 czerwca 2017 r.
Amfiteatr B w budynku C
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
ul. Więzienna 8/12

W Konferencji wezmą udział delegacje:
– Wszechrosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Sprawiedliwości,
– Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki,
– Uniwersytetu Masaryka w Brnie,
– Uniwersytetu Chilijskiego.

9 czerwca 2017 r. (piątek)
Panele profesorsko-doktorskie:
9:30-11:30
12:00-13:30
14:30-16:00

10 czerwca 2017 r. (sobota)
Panele studencko-doktoranckie:
10:00-11:15
11:30-12:45
13:00-14:30

Szczegółowy harmonogram konferencji

Harmonogram

Wstęp wolny. Bierny udział w konferencji zostanie potwierdzony zaświadczeniem.

Plakat

Pozostaw komentarz

Spotkanie z Profesorem  Heinz’em Bartą

Spotkanie z Profesorem Heinz’em Bartą

Chcielibyśmy z przyjemnością ogłosić, iż w nadchodzącą środę (26 października) na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego będziemy gościć Prof. Heinza Barta z Uniwersytetu z Innsbrucku.

Profesor jest specjalistą w zakresie prawa cywilnego i historii nauk antycznych. Jest autorem licznych podręczników cywilistycznych, lecz aktualnie prowadzi na swej uczelni zajęcia, mające za zadanie pogłębienie znajomości z prawa rzymskiego.

Sławę przyniosło Profesorowi, również szcześciotomowe dzieło „Greca Non Leguntur? O korzeniach europejskiego prawa w antycznej Grecji”, w którym stawia kontrowersyjną tezę dotyczącą historii prawa europejskiego, sięgając do źródeł, które były pomijane a nawet ignorowane przez innych badaczy.

Prof. Heinz Barta wygłosi na naszym Wydziale dwa wykłady. Pierwszy z nich odbędzie się o godzinie 13:00 w sali Rady Wydziału w budynku A i będzie dotyczył powstania państwowości na przykładzie Grecji („Staatsentstehung – Beispiel Griechenland „). Drugi wykład pt. „Wczesne koncepcje państwowości i sprawiedliwości – egipska Ma’at i solońska Eunomia” (Frühe Staats- und Gerechtigkeitskonzepte: Ägyptische Ma‘at und Solons Eunomia) zostanie wygłoszony o godzinie 19:00 w sali 505 w budynku B.

Wstęp na wszystkie wykłady jest wolny. Będą one tłumaczone z języka niemieckiego, lecz dyskusja nad przedstawioną problematyką, do której dołączenia zapraszamy, odbędzie się w języku angielskim.

Po wiecęj informacji o naszym Gościu zapraszamy na stronę Uniwersytetu w Innsbrucku:  https://www.uibk.ac.at/zivilrecht/team/barta/

oraz na stronę wydarzenia na Facebook’u:

https://www.facebook.com/events/1664600220498447/permalink/1664612380497231/

Pozostaw komentarz

Zapraszamy do lektury nowego numeru Przeglądu EKP

Zapraszamy do lektury nowego numeru Przeglądu EKP

 

 

W numerze 3(2016):

Paweł Bury • Uniwersytet Wrocławski
Sądowa kontrola konstytucyjności aktów prawa miejscowego – wybrane problemy praktyczne

 

Karolina Piech • Uniwersytet Wrocławski
Rola konstytucyjnej zasady prawa do sądu w procesie karnym
Elżbieta Kocowska–Siekierka • Uniwersytet Wrocławski
Postępowanie arbitrażowe w Polsce i w Czechach w kontekście uregulowania sporów z umów konsumenckich
Anna Abramek-Madejska • Katolicki Uniwersytet Lubelski
Realizacja polityki prorodzinnej w jednostkach samorządu lokalnego na przykładzie:
gminy miejskiej w nysie, gminy szczecin, powiatu augustowskiego i województwa lubelskiego
Marcin Jędrysiak • Uniwersytet Wrocławski
Sytuacja prawna mniejszości narodowych na terenie Ukrainy w czasach ukraińskiej rewolucji narodowej (lipiec 1917- 1919)
– zarys problematyki

 

dostęp do czasopisma: http://elc4u.org/publikacje/czasopismo/przeglad-europejskiej-kultury-prawnej/

 

 

Przegląd EKP 3(2016)

Pozostaw komentarz

Rozważania o szkole historyczno-prawnej z dr Christopherem Mecke

Rozważania o szkole historyczno-prawnej z dr Christopherem Mecke

Na kolejne w tym roku spotkaniu (9 marca) KN Europejskiej Kultury Prawnej miało przyjemność gościć dr Christopha Erika Mecke z Leibniz Universitaet Hannover, który zajmująco opowiedział nam o niemieckiej szkole historyczno-prawnej, ze szczególnym uwzględnieniem ówczesnej nauki prawa na ziemiach polskich.

W swoim wystąpieniu dr Mecke omówił główne założenia i postulaty niemieckiej szkoły historycznej. Dzięki wnikliwej analizie twórczości jej najznamienitszych przedstawicieli, którymi byli Friedrich Carl von Savigny, Georg Puchta oraz Gustaw von Hugo, nasz gość, pokazał w jaki sposób ujmowano genezę prawa jak i postrzegano jego dalszy rozwój.

Jednym z kluczowych założeń, wg Savigny’ego było bowiem, kształtowanie się prawa w procesie historycznym, irracjonalnym, który musi być równocześnie zgodny z Volksgeist czyli duchem narodu. W dalszej kolejności doktor Mecke zaprezentował jak istotny wpływ miała szkoła historyczna na ówczesną doktrynę prawa w Europie, w tym także i w Polsce. Tak szeroko ujęta problematyka, pozwoliła nam lepie zrozumieć istotę omawianego zagadnienia.

Po pierwszej części spotkania, jaką było wystąpienie gościa, płynnie przeszliśmy do ożywionej dyskusji. Liczne pytania i dygresje uczestników spotkania, świadczą niewątpliwie o złożoności i wieloaspektowości prezentowanej tematyki. Całe spotkanie trwało blisko dwie godziny i zakończyło się tradycyjnie licznymi puentami zarówno Doktora jak i uczestników, które stanowią esencję każdego z naszych spotkań.

Pozostaw komentarz

Jakich błędów wystrzegać się podczas egzaminowania? – spotkanie z Wojciechem Małeckim

Jakich błędów wystrzegać się podczas egzaminowania? – spotkanie z Wojciechem Małeckim

Tematyka spotkania KN EKP dnia 3 marca wyraźnie odbiegała od tematyki dotychczasowych spotkań, nie zajmowaliśmy się prawem czy ekonomią, lecz sposobami i zasadami właściwego egzaminowania. Gościem, który zaznajomił nas z tym zagadnieniem był dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej – Pan Wojciech Małecki.

Nasz Gość szczegółowo opisał wady i zalety powszechnie znanych i stosowanych typów zadań egzaminacyjnych, odnosząc się przy tym do naszych doświadczeń w tym zakresie – matury, egzaminów w czasie sesji, czy egzaminów wstępnych na aplikację. Porównaliśmy wrażenia z obu stron „barykady” –  z punktu widzenia egzaminującego oraz egzaminowanego oraz próbowaliśmy wspólnie zdiagnozować podstawowe problemy, z jakimi w procesie egzaminowania się borykamy.

Pan Małecki wskazał też szereg błędów, jakie – często nieświadomie – są popełniane podczas układania egzaminów. Wskazał, że nieokreślenie, jaką wiedzę lub umiejętność egzaminator chce sprawdzić oraz w jaki sposób planuje to zrobić, prowadzi do wadliwego skonstruowania zadań, które dają niemiarodajne wyniki.

Wiele kwestii nurtowało członków naszego koła, dopytywaliśmy szczegółowo o proces standaryzowania wiedzy na uczelniach – przyświecające mu idee i nadzieje z nim wiązane, o rankingi uczelni i liceów oraz o to, kiedy dostarczone przez nie informacje można uznać za wiarygodne. Wreszcie interesowała nas kwestia wykrywania niesamodzielnej pracy podczas egzaminu  i działań, jakie OKE podejmuje w obliczu tego procederu.

Spotkanie odkryło przed nami tajniki postępowania egzaminatorów,  a przez to pozwoliło na zrozumienie jakich błędów powinniśmy się wystrzegać – zarówno podczas zdawania egzaminów, jak i podczas ich tworzenia.

Karolina Cieślik

Pozostaw komentarz

Spotkanie 24.02.2016 r. – Poglądy Immanuela Kanta o prawie cywilnym na tle jego systemu filozoficznego

Spotkanie 24.02.2016 r. – Poglądy Immanuela Kanta o prawie cywilnym na tle jego systemu filozoficznego

Kolejnym gościem KN EKP był doktor Piotr Szymaniec, który zainteresowania naukowe i badawcze koncentrują się przede wszystkim na historii i ewolucji myśli polityczno-prawnej. Spotkanie, które odbyło się 25 lutego 2016 roku, dotyczyło poglądów Immanuela Kanta na prawo cywilne na tle systemu filozoficznego tego myśliciela.

W swoim wystąpieniu dr Szymaniec wyjaśnił najpierw jak Kant rozumiał  pojęcie wolności. Następnie pokazał, w jaki sposób ta abstrakcyjna idea wpływa według myśliciela na funkcjonowanie systemu prawa cywilnego. Gość w sposób szczególny skupił się na pojmowaniu instytucji własności oraz jej aksjologii.

Od rozważań Doktora płynnie przeszliśmy do ożywionej dyskusji, uaktywnili się przede wszystkim obecni na spotkaniu pracownicy naukowi. Liczne dygresje dotyczące filozofii i historii doktryn prawnych pokazały, jak obszerna to materia, dały nam szeroką bazę komparatystyczną, oraz zaowocowały postulatami zacieśnienia współpracy z dr Szymańcem w ramach prac Koła.

Gość poruszył tematykę bez wątpienia skomplikowaną, lecz z całą pewnością jego przemyślenia i dogłębna analiza zagadnienia stanowiły ogromną wartość dla wszystkich obecnych na nim studentów.

Alicja Limburska

Pozostaw komentarz

Spotkanie EKP 21.01 z prof. Andrzejem Kisielewiczem o sposobach nauczania i problemach logiki

Spotkanie EKP 21.01 z prof. Andrzejem Kisielewiczem o sposobach nauczania i problemach logiki

Spotkanie KN EKP, które odbyło się w czwartek 21 stycznia poświęcone było sposobom nauczania logiki, a gościem, który przybliżył nam ten temat był  Pan prof. dr hab. Andrzej  Kisielewicz – wykładowca na Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego.

Profesor Kisielewicz w ciekawy sposób przedstawił nam problematykę metod nauczania logiki,  stosowanych aktualnie wśród studentów polskich i zagranicznych uczelni. Nasz gość zwrócił  szczególną uwagę na  konieczność „upraktycznienia” osiągnięć logiki, gdyż cytując „wszyscy zazwyczaj mają przykre wrażenie, że to, czego się uczą [na zajęciach logiki] jest być może piękne i bardzo mądre, ale dla nich – najzupełniej bezużyteczne”.  Interesujące okazało się skonfrontowanie tej opinii z przykładami  zawartymi w nieopublikowanym jeszcze podręczniku do logiki, autorstwa Pana Profesora, którego fragmenty mieliśmy okazję przeczytać.

Profesor Kisielewicz  omówił także wpływ logiki na inne dziedziny nauk jak matematyka czy informatyka. Szczególnie interesującym, w naszym odczuciu , zagadnieniem okazało się być zastosowanie logiki w tworzeniu tzw. sztucznej inteligencji.  Dzięki wieloletniemu doświadczeniu Pana Profesora w tym aspekcie mogliśmy przekonać się iż wyzwanie, jakie postawili sobie uczeni, by zbudować maszynę podobną do ludzkiego mózgu każe zadać sobie pytanie czy ten „wielki projekt” nie okazał się być porażką?

Podczas rozważań nasz gość z przyjemnością odpowiadał na zadawane pytania. Z dużym zainteresowaniem słuchał opinii i dygresji członków koła, w jaki sposób my postrzegamy metody nauczania i zastosowania logiki tak w teorii jak i praktyce. Kameralny charakter spotkania pozwolił na wywiązanie się wciągającej i merytorycznej dyskusji między jego uczestnikami.

 

Hubert Plichta

 

 

 

Pozostaw komentarz

Konferencja Prawa Światów Alternatywnych, Niezależnych i Utopijnych

Konferencja Prawa Światów Alternatywnych, Niezależnych i Utopijnych

 

 

Fundacja Europejskiej Kultury Prawnej i Koło Naukowe Europejskiej Kultury Prawnej

mają zaszczyt zaprosić na niezwykłą konferencję naukową

„Prawa Światów Alternatywnych, Niezależnych i Utopijnych”.

Podczas konferencji zamierzamy poruszyć szeroki wachlarz tematów – od przykładowych systemów światów utopijnych, przez egzotyczne systemy prawne występujące w historii, a kończąc na zagadnieniach prawnych w światach wirtualnych i światach fantasy.

Do zgłaszania referatów zapraszamy prawników, przedstawicieli nauk społecznych, filologów, historyków a także informatyków i artystów oraz przedstawicieli wszystkich dziedzin nauki, którzy zauważają, podziwiają lub traktują z przymrużeniem oka ustroje i prawa wykreowane w światach „nie z tego świata” lub nie znajdujących miejsca obecnie w istniejących strukturach.

Celem konferencji będzie zauważenie różnic i podobieństw jakie istnieją pomiędzy tymi światami a obowiązującymi porządkami prawnymi.

Wszystkich zainteresowanych promocją książek, filmów i innych dzieł związanych z tematyką konferencji, zapraszamy do współpracy.

Konferencja odbędzie się w dniach 13-15 maja 2016 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii we Wrocławiu.

Na zgłoszenia  czekamy do 8 kwietnia.

Formularz rejestracji:https://docs.google.com/forms/d/1AS9He_HshWpTD4YIY2jNndEjxkkqjcOOMlPMcTYDlcI/viewform?c=0&w=1

Uwaga
Prosimy o wyszczególnienie w abstraktach pytania lub pytań badawczych, na które chcieliby Państwo odpowiedzieć lub je przedstawić – na tej podstawie będziemy przydzielać panelistów do grup. Ważne nie tylko będzie przedstawienie tematu, ale i udział w dyskusji, na którą przeznaczymy równorzędny czas. Pytania i zagadnienia badawcze „ujawnimy” przed konferencją.

 

Pozostaw komentarz

Jedna odpowiedź do Warsztaty z Panem Profesorem Fryderykiem Zollem – 11 grudnia 2015 roku

  1. Dzień dobry !

    Dziękuję za umożliwienie /INFO ! wzięcia udziału w tym projekcie !
    Co prawda po czterech tygodniach uczęszczania na zajęcia z prawa jest się zbyt ‚świeżym’ do nich, ale one były wysoce pouczające. Wiadomo już teraz, że trzeba umieć BARDZO DUŻO !

    Pozdrawiam !

Pozostaw komentarz