Fundacja Europejskiej Kultury Prawnej

HISTORIA I TEORIA PRAWA

PRAWO PUBLICZNE

PRAWO PRYWATNE

PODZIAŁ WEDŁUG PAŃSTW

Category Archives: PODZIAŁ WEDŁUG PAŃSTW

Spotkanie z Profesorem  Heinz’em Bartą

Spotkanie z Profesorem Heinz’em Bartą

Chcielibyśmy z przyjemnością ogłosić, iż w nadchodzącą środę (26 października) na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego będziemy gościć Prof. Heinza Barta z Uniwersytetu z Innsbrucku.

Profesor jest specjalistą w zakresie prawa cywilnego i historii nauk antycznych. Jest autorem licznych podręczników cywilistycznych, lecz aktualnie prowadzi na swej uczelni zajęcia, mające za zadanie pogłębienie znajomości z prawa rzymskiego.

Sławę przyniosło Profesorowi, również szcześciotomowe dzieło „Greca Non Leguntur? O korzeniach europejskiego prawa w antycznej Grecji”, w którym stawia kontrowersyjną tezę dotyczącą historii prawa europejskiego, sięgając do źródeł, które były pomijane a nawet ignorowane przez innych badaczy.

Prof. Heinz Barta wygłosi na naszym Wydziale dwa wykłady. Pierwszy z nich odbędzie się o godzinie 13:00 w sali Rady Wydziału w budynku A i będzie dotyczył powstania państwowości na przykładzie Grecji („Staatsentstehung – Beispiel Griechenland „). Drugi wykład pt. „Wczesne koncepcje państwowości i sprawiedliwości – egipska Ma’at i solońska Eunomia” (Frühe Staats- und Gerechtigkeitskonzepte: Ägyptische Ma‘at und Solons Eunomia) zostanie wygłoszony o godzinie 19:00 w sali 505 w budynku B.

Wstęp na wszystkie wykłady jest wolny. Będą one tłumaczone z języka niemieckiego, lecz dyskusja nad przedstawioną problematyką, do której dołączenia zapraszamy, odbędzie się w języku angielskim.

Po wiecęj informacji o naszym Gościu zapraszamy na stronę Uniwersytetu w Innsbrucku:  https://www.uibk.ac.at/zivilrecht/team/barta/

oraz na stronę wydarzenia na Facebook’u:

https://www.facebook.com/events/1664600220498447/permalink/1664612380497231/

Pozostaw komentarz

Europa Środkowa przed widmem kryzysu Schengen

Europa Środkowa przed widmem kryzysu Schengen

15 lutego 2016 r. Członkowie Grupy Wyszehradzkiej, nieformalnego zrzeszenia Polski, Czech, Słowacji i Węgier, spotkali się w Pradze, by obradować na temat kryzysu migracyjnego w Europie. Rezultatem spotkania było wypracowanie wspólnego stanowiska państw V4, przedstawione na konferencji prasowej, postulującego realną kontrolę granic UE i zwiększenie działań mających na celu ograniczenie napływu emigrantów. Premier Beata Szydło oświadczyła, że stanowisko demonstruje, iż przedstawiciele regionu są wstanie mówić jednym głosem w ważnych dla państw Europy Środkowej sprawach, a takie podejście stanowi wyraz zdolności do zawierania kompromisów państw skupionych w V4. W obradach nad szczelnością granic uczestniczyli przedstawiciele Bułgarii i Macedonii, którzy podobnie jak Grecja, narażone są na całkowitą utratę kontroli nad szczelnością swoich granic. Wzbudziło to niezadowolenie Niemiec, których zdaniem, samodzielne obrady Grupy Wyszehradzkiej, stanowią zagrożenie dla wspólnej europejskiej polityki w kwestii emigrantów, wypracowanej przez Angelę Merkel.
Obrona granic Europy przed emigrantami, ma nie tylko wyraz polityczny dla państw zrzeszonych w V4, których rządy sceptycznie podchodzą do kwestii przyjmowania uchodźców. Ma również wymiar czysto gospodarczy – rozpad strefy Schengen stałby się realnym zagrożeniem dla gospodarki państw, które znacznie rozwinęły się za sprawą wewnętrznych swobód. Jak wynika z analizy UniCredit Bank, skutki rozpadu Schengen uderzyłyby najbardziej w Czechy i Słowację, pociągając miliardowe straty dla ich gospodarek. Najbardziej ucierpiałby rynek handlu żywnością, sektor transportowy i logistyczny, a także przepływ pracowników między krajami byłej Czechosłowacji a Niemcami i Austrią, który w ostatnim czasie sukcesywnie się zwiększał. Powodem tak dużego zagrożenia jest duża otwartość obu gospodarek, a także wysoki udział handlu z innymi krajami. Jak pokazuje analiza, sam spadek eksportu żywności oscylowałby w okolicach 5 %.
Przystąpienie do Unii Europejskiej zahamowało rozwój struktur Grupy Wyszehradzkiej i spowodowało opuszczenie przez członków V4 CEFTY (Środkowoeuropejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu). Przez ostatnie kilka lat priorytety poszczególnych członków rozmijały się. Czy kolejne wzmocnienie Grupy wpłynie na stworzenie z V4 znaczącej siły w EU i na procesy gospodarcze w Europie Środkowej, a w razie ewentualnego rozpadu Schengen na spełnienie marzeń środowiska, które od lat postuluje powstanie Unii Wschodnioeuropejskiej? Zapraszamy do dyskusji!

Na temat analizy UniCredit: http://ekonomika.idnes.cz/analyza-na-konec-schengenu-by-nejvic-doplatily-cr-a-slovensko-pt7-/ekonomika.aspx?c=A160216_115949_ekonomika_chrs

Pozostaw komentarz

100 dni litewskiego królestwa

100 dni litewskiego królestwa

Mało znany epizodem w dziejach naszego północno-wschodniego sąsiada – Litwy – jest próba utworzenia w czasie I Wojny Światowej monarchii. Nie był to jednak kolejny wyraz starań o odtworzenie wielonarodowego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Miało być to Królestwo Litwy, rozumianej jako państwo etnicznie litewskie. Przypomnieć należy, że w 1917 roku całe terytorium Litwy znajdowało się pod zarządem niemieckich sił okupacyjnych. Niemieckie kręgi polityczne planowały przyłączenie terenów Litwy do Rzeszy.

Zamiar ten w sytuacji wojennej nie mógł być jednak wyraźnie ujawniany. Niemcy zdecydowali się zachować pozory i utworzyć na terenie Litwy tzw. Radę Litewską (Lietuvos Taryba) – organ przedstawicielski reprezentujący Litwinów w kontaktach z Niemcami. Na jej przewodniczącego wybrano Antanasa Smetonę. Taryba została przez Niemców zmuszona do zawarcia umowy, zgodnie z którą Litwini zgodziliby się na ,,ścisły i stały sojusz” z II Rzeszą oraz oddanie do jej kompetencji m. in. spraw celnych, wojskowych i walutowych. W zamian Litwa miała uzyskać uznanie na arenie międzynarodowej. Wydana 11 grudnia 1917 r. pierwsza litewska deklaracja niepodległości nie przyniosła jednak rezultatu mimo zapewnień o związkach tego kraju z Cesarstwem.

 

Sytuacja w naturalny sposób nie odpowiadała kołom litewskim. Wobec rosyjskiej porażki, odległości Ententy oraz małej nośności sprawy litewskiej na arenie międzynarodowej, politycznie jedynym rozwiązaniem pozostawał związek z Niemcami. Jednocześnie Litwini dopatrywali się możliwości maksymalnego rozluźnienia tego związku a przede wszystkim – nie dopuszczenia do aneksji Litwy. W tym właśnie okresie narodził się pomysł powołania na tron w Wilnie niemieckiego króla – przeciw takiemu władcy Niemcom ciężko byłoby protestować.

Nadmienić należy, że wśród litewskich działaczy sympatie monarchistyczne były raczej rzadkie. Co prawda w 1915 roku w Kownie grupa działaczy katolickich z ks. Salaimonasem Banaitisem na czele opublikowała dokument pod nazwą ,,Akt konfederacji Wielkiego Księstwa Litewskiego” wraz z projektem konstytucji, która zakładała istnienie monarchii na czele z Wielkim Księciem wywodzącym się z jednego ze starych litewskich rodów. Dynastia zostałaby wybrana w głosowaniu powszechnym. Pewne sympatie monarchistyczne można było także znaleźć w środowiskach litewskiej emigracji. Zasadniczo ruch litewski miał jednak republikańskie oblicze. Decyzja Litwinów była więc podyktowana głównie bieżącą koniunkturą polityczną.

Wymóg chwili wymagał wskazania odpowiedniej dynastii. Litwini nie chcieli na swoim tronie pruskiego Hohenzollerna z uwagi na jego wyznanie tej dynastii (protestantyzm) oraz ze względu na obawę przed faktyczną aneksją Litwy przez Prusy. W tym względzie Litwini mogli liczyć na pomoc niemieckiej opozycji – również władcy Bawarii oraz Saksonii nie życzyli sobie dalszego wzrostu potęgi Hohenzollernów. Jednocześnie działacze litewscy wzbraniali się przed czymkolwiek, co mogłoby przypominać o  czasach unii z Polską. Stąd odrzucenie saskiej dynastii Wettynów, która posiadała wywodzące się jeszcze z Konstytucji 3 Maja pretensje do tronu Polski oraz Litwy.  Niektórzy inni kandydaci, np. hiszpański następca tronu Alfons, nie wydawali się mieć zbyt wielkich szans. Wymuszony monarcha miał jak najmniej szkodzić litewskim interesom. W końcu, idąc za sugestią lidera niemieckiej katolickiej Partii Centrum Matthiasa Erzbergera, wybór padł na księcia Wilhelma von Urach.

 

Książę Wilhelm wydawał się być dosyć dobrym kandydatem. Urodzony w 1864 syn księżniczki Monaco i wirtemberskiego księcia większość młodości spędził w pałacach Monte Carlo. Jego życiorys obfitował w burzliwe wydarzenia. Zgodnie z prawem był pretendentem do tronu Monaco, jednak wobec oporu Francuzów musiał zrzec się wszelkich pretensji. W przededniu I Wojny Światowej przymierzano go do tronu Albanii, jednak  przegrał walkę o  tron z księciem Wilhelmem zu Wied. Nie miał też praw do tronu rodzimej Wirtembergii.

Wilhelm odpowiadał wielu oczekiwaniom Litwinów. Po pierwsze – był katolikiem, po drugie – nie miał praw do tronu swej ojczystej Wirtembergii. Oznaczało to, że król Litwy nie będzie zaniedbywał interesu jednego królestwa kosztem drugiego ani nie powstanie niechciana unia personalna. Jego rodzina była ponadto skonfliktowana z panującymi Hohenzollernami. Litwini liczyli więc, że osłabi to ewentualną zależność Litwy od swojego protektora (chociaż sam Wilhelm von Urach niedługo po wyborze wysłał wiernopoddańczy list do cesarza, w którym zapewniał o swojej wierności względem Rzeszy). Wreszcie, nie miał on żadnych związków z Polską, które mogłyby prowadzić do prób połączenia unią obu krajów (chociaż Litwini nie wiedzieli o tym, że kandydatura jednego z synów Wilhelma była rozważana jako kandydatura na króla Polski).

Wobec braku uznania ze strony Niemiec Litwini zdecydowali się na szereg kroków mających na celu umiędzynarodowienie sprawy litewskiej – 16 lutego 1918 po raz kolejny proklamowano niepodległość. Niemcy formalnie uznali ją 23 marca, w praktyce jednak nie zmieniło to ich aneksjonistycznych zamiarów i nie przełożyło się na oddawanie administracji w ręce Litwinów. Niemieckie siły okupacyjne zaczęły działać nawet ostrzej, zamykając np. wileńskie szkoły i nie zaprzestając rekwizycji. W ramach prób obrony przed tą sytuacją, 4 lipca Taryba wydała zapowiedź utworzenia Królestwa Litwy z Wilhelmem von Urach jako Mendogiem II. Wybór został jednak uzależniony od spełnienia przez księcia 12 warunków sformułowanych przez prawnika Martynasa Yčasa oraz działacza litewskiego Juozasa Puricskisa oraz przedstawionych księciu przez Tarybę.

Te swoiste Pacta conventa zawierały m. in.  postulat wprowadzenie monarchii konstytucyjnej czy dwuizbowego parlamentu (składającego się z sejmu oraz Taryby). Król na stanowiska urzędnicze mógł mianować jedynie Litwinów, posługujących się językiem litewskim w mowie oraz piśmie, Król musiał uzyskać zgodę parlamentu na objęcie rządów w innym państwie, miał wraz z całą rodziną zamieszkać na Litwie, a opuszczenie jej terytorium na dłużej niż dwa miesiące w roku wymagało zgody parlamentu.  Wilhelm na początku lipca wyraził zgodę na wszystkie postulaty. 13 Lipca oficjalnie został wybrany królem. Aktu tego nie uznali jednak Niemcy, zakazując ogłaszania informacji o wyborze Wilhelma. Oburzone były też środowiska republikańskie, które uważały wybór niemieckiego władcy za zdradę interesów narodowych – jeszcze przez wiele lat wybór księcia von Urach będzie wykorzystywany przeciwko litewskiej prawicy.  Natychmiast rozpoczęto pracę na projektem konstytucji, która oparta byłaby na wspomnianych postulatach. Rada Litewska przekształciła się samowolnie w Litewską Radę Państwową.

 

Tekst konstytucji powstał w dwóch językach: litewskim oraz niemieckim. Był to obszerny dokument, zawierający 108 artykułów i dosyć szczegółowo regulujący funkcjonowanie państwa. Litwa miała być monarchią ze stolicą w Wilnie, a religią państwową – katolicyzm, (relacje ze Stolicą Apostolską miał określić konkordat).
Jednocześnie art. 7 projektu wyraźnie ograniczał suwerenność państwa. Jak głosił: Litwa jest połączona z Rzeszą Niemiecką więzami przyjaźni. Litwa odczuwa wdzięczność za wyzwolenie po latach rosyjskiego panowania. Potwierdzeniem tej przyjaźni miały być konwencje dotyczące współpracy celnej, handlowej, militarnej oraz monetarnej. Stanowiło to echo zobowiązań litewskich z 1917 roku.

Władza ustawodawcza należeć miała do króla oraz parlamentu składającego się z dwóch Izb: Sejmu (Seimas) oraz Rady (Taryby). Deputowany był przedstawicielem całego narodu i nie był związany wnioskami oraz instrukcjami. Seimas składać się miał z 93 członków wybieranych w powszechnych, bezpośrednich oraz tajnych wyborach. Kadencja Sejmu trwać miała 5 lat. Taryba nie była wybieralna: zasiadać w niej mieli pełnoletni następca tronu oraz inni książęta, którzy ukończyli 30 rok życia, biskupi diecezjalni zarówno rzymskokatoliccy jak i uniccy. Ponadto w jej sład wchodzić mieli Prezes Sądu Najwyższego, dwaj reprezentanci Uniwersytetu Wileńskiego, dwie osoby wskazane przez króla, 24 osoby (w wersji litewskiej jest to 12 osób) wybrane przez sejm (musi mieć jednak kończyć 30 rok życie i przebywać co najmniej 3 lata na Litwie).
Ministrowie mieli być odpowiedzialni przed królem i jednocześnie nie mogli być członkami rodziny królewskiej. Konstytucja niewiele mówiła o rządzie i jego uprawnieniach: wiadomo było, że na czele Rady Ministrów stać miał Prezydent Rady Ministrów.
Oprócz tego w konstytucji zawarte zostały gwarancje niezależnej władzy sądowniczej oraz wiele nowoczesnych norm prawno-finansowych dotyczących budżetu czy zbierania dochodów publicznych na podstawie ustawy.

 

Monarchia litewska mogła przetrwać tylko tak długo jak niemiecka okupacja tego terenu. Porażki na froncie zachodnim oraz rewolucja w Niemczech zaczęły prowadzić do stopniowych ustępstw ze strony Rzeszy. Rząd Litwy wkrótce uznano. Nie miało to już jednak wielkiego znaczenia: wobec upadku Rzeszy, wojska niemieckie zaczęły wycofywać się z Litwy. Taryba 2 listopada 1918 roku anulowała swoją decyzję o przyznaniu korony Wilhelmowi von Urach. Mendog II nigdy nie objął tronu ani nawet nie dojechał na Litwę. Na początku listopada 1918 roku, jeszcze przed kapitulacją w Compiegne, Taryba ogłosiła tymczasową konstytucję – miała ona charakter republikański.

Litewskie królestwo było tworem narzuconym przez okoliczności, ruchem o charakterze czysto politycznym. Monarchizm nie miał oparcia w społeczeństwie litewskim: tym bardziej w oparciu o króla-Niemca. Niemcy byli przez Litwinów uważani za okupantów nie gorszych od Rosjan, należały bowiem do nich tereny tzw. Małej Litwy czyli okręgu Kłajpedy. Pamiętać należy o pewnym ironicznym wydźwięku imienia koronacyjnego króla Mendoga. Jedyny król Litwy – średniowieczny Mendog I – wsławił się bowiem m. in. walkami z zakonem krzyżackim. Niezwykle ciekawym dokumentem jest jednak sama konstytucja napisana w iście ekspresowym tempie i jak na standardy takich projektów – dosyć spójna. Nie wiadomo do końca przez kogo została napisana. Niezależnie od tego, warto pamiętać o tym specyficznym niedoszłym eksponacie litewskiej kultury prawnej.

 

Marcin Jędrysiak

Pozostaw komentarz

O demokracji ciąg dalszy, czyli Budżet obywatelski

O demokracji ciąg dalszy, czyli Budżet obywatelski

Budżet obywatelski, a fachowo – budżet partycypacyjny, to forma demokracji uczestniczącej, w której mieszkańcy ( lub członkowie) decydują o tym, w jaki sposób wydawać część budżetu publicznego.
Korzenie idei związane są z koncepcją zaangażowania grup obywateli, rozwarstwionych społecznie i ekonomicznie, we wspólne dysponowanie częścią środków finansowych – budżetu miast lub instytucji, co w dalszej perspektywie sprzyjać ma integracji, poczuciu współodpowiedzialności za przestrzeń którą użytkują lub zamieszkują, poprawie bezpieczeństwa i zwiększeniu zaufania do administracji. Kolebką tej formy demokracji jest Ameryka Południowa (po raz pierwszy wprowadzono ją w Brazylii w 1990 r.), a jej gwałtowna popularność spowodowała szybki import do Europy – w Polsce wprowadzono ją w 2011 r. w Sopocie i od tego czasu egzystuje wielu miastach na poziomie budżetu gminy. Zauważa się, że w czasie kryzysu wartości demokratycznych i spadku zaufania do instytucji administracyjnych, zainteresowanie tym świeżym modelem podejmowania decyzji rośnie i ma wpływ na kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego. Mieszkańcy angażując się w inicjatywę, zyskują poczucie partycypacji i wpływu na sprawy publiczne, do tej pory „zastrzeżone dla polityków”, a także mają możliwość uczestniczenia w procesie zaspokajania potrzeb wspólnoty od konstruowania idei – wniesienie projektu inicjatywy, po jej wybór – wzięcie udziału w głosowaniu.
Statystyki demonstrują, że zainteresowanie budżetem partycypacyjnym jest znaczne i wzrasta, co doskonale obrazuje przykład Wrocławia – w tegorocznym głosowaniu mieszkańcy oddali 168 278 głosów (160 176 głosów ważnych), w 2014 r. zagłosowało ponad 137 tyś. osób. Przykład Wrocławia jest o tyle interesujący, gdyż możemy porównać zainteresowanie budżetem obywatelskim z frekwencją niedawnego referendum lokalnego z września 2015 r. Referendum przeprowadzone zostało jednocześnie z referendum ogólnopolskim, lecz nawet ten fakt nie wpłynął na ważność głosowania – uprawnionych było 490 347 osób, a frekwencja wyniosła zaledwie 10,58 %, czyli do urn przyszły niecałe 52 tysiące. Niewątpliwie, pewien wpływ na frekwencję miał sposób głosowania – możliwość oddania głosu przez Internet w głosowaniu nad budżetem obywatelskim, tym trybem oddano aż 127 tyś. głosów. Istotne również była procedura głosowania – na projekty mogła zagłosować każda osoba posiadająca czynne prawa wyborcze i będąca mieszkańcem Wrocławia, więc nie pojawia się w tym wypadku np. wymóg zameldowania. Prawo do udziału w referendum lokalnym miały tylko osoby wpisane do stałego rejestru wyborców we Wrocławiu, albo wpisane do rejestru wyborców we Wrocławiu po złożeniu pisemnego wniosku na podstawie decyzji Prezydenta Wrocławia. Nie można jednak upatrywać wyłącznej przyczyny popularności tej formy demokracji w procedurach. Wpływ mają również niewątpliwe zalety przedsięwzięcia: efektywność – finansuje się projekty uznane za ważne dla mieszkańców, poprawa komunikacji – integracja przy tworzeniu projektów sprzyja tworzeniu społeczności lokalnej, możliwość kształtowania postaw społecznych – rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Nie wypada również marginalizować typowo ludzkiej potrzeby rywalizacji – w wielu przypadkach sąsiedzi wspólnie aktywizują się, by ich inicjatywa zwyciężyła z konkurencją, czyli najczęściej inną dzielnicą, osiedlem.
Jak pokazały wyniki budżetu obywatelskiego dla miasta Wrocławia, budżet partycypacyjny nie jest jednak formą pozbawioną wad. Tak jak i w „wielkiej” polityce tak i w wyborach w ramach budżetu często zwycięża siła silniejszego – małe osiedla przegrywają z większymi blokowiskami. Silne grupy inicjatywne drukują kolorowe ulotki które docierają do większej ilości osób niż notki na forach społecznościowych i suche opisy na stronie miejskiego organizatora. Pewnym krokiem zaradczym był tegoroczny podział projektów względem kosztów potrzebnych na realizację. We Wrocławiu głosujący mogli oddać po jednym głosie na projekty zakwalifikowane do trzech grup w których progi wynosiły: >150 tyś. zł., >500 tyś. zł., >2 mln zł. Kolejnym problemem, który jest główną bolączka polskiej demokracji, jest niska świadomość społeczna. Wyraźne niedoinformowanie głosujących miało wpływ na oddanie aż 8102 głosów nieważnych, w związku z dwukrotnym podaniem tego samego numeru PESEL – prawdopodobnie głosujący oddał swój głos za pomocą Internetu a następnie papierowego formularza, lub wypełnił dwukrotnie formularz, na prośbę agitujących o głosy. Obywatele maja również bardzo duży problem ze zrozumieniem sztywnego języka urzędniczego, o czym świadczą każdorazowe problemy z kartami do głosowania w wyborach powszechnych. Co ciekawe, niska świadomość społeczna nie jest wyłącznie problemem ludzi niewykształconych! Mając okazję obserwować zbieranie głosów pod Wydziałem Prawa Administracji i Ekonomii (!), widziałam mnóstwo studentów zaskoczonych prośbą o oddanie głosu i nie mających wiedzy na temat budżetu partycypacyjnego! Odpowiedzi próbowali udzielić zbierający głosy gimnazjaliści i tu dochodzimy do kolejnego problemu związanego z tą formą demokracji – celowość takiego przedsięwzięcia. Gdy przyjrzymy się zwycięskim projektom, zwłaszcza tym z większych progów finansowych, dostrzeżemy, że najwięcej głosów otrzymały…. projekty poprawy infrastruktury placówek oświatowych – boiska i place zabaw przy szkołach i przedszkolach. Miały największa siłę przebicia, gdyż dzieci na lekcjach wychowawczych zostały zobligowane do zbierania głosów. Jednak czy na pewno realizują idee budżetu obywatelskiego, czy może zwalniają gminę od odpowiedzialności za wybór placówek, które otrzymają w pierwszej kolejności środki na remonty (które i tak powinny być zagospodarowane w jej budżecie), tworząc nową świecką tradycję?
Może alternatywą dla budżetu obywatelskiego byłoby, od lat postulowane, zwiększenie kompetencji finansowych Rad dzielnicy (osiedla)? Rady to jednostki pomocnicze gminy, działające na mocy jej uchwały. Zasadniczo nie posiadają własnego budżetu, utrzymują się jednak ze środków przeznaczonych przez gminę na ich działalność statutową. Niekiedy otrzymują od gminy środki na inwestycje, np. w Szczecinie jest to kwota 150 tyś. zł. rocznie, która z roku na rok wzrasta. We Wrocławiu, kwota ta wynosi ok. 40 tyś. zł…
Problemem Rad jest niska frekwencja wyborcza, która znów związana jest z niską świadomością lokalną, ale też kwestią fasadowości funkcjonowania Rad, posiadających niskie kompetencje i środki finansowe. Mają jednak tą zaletę nad budżetem obywatelskim, że faktycznie mogłyby przyczynić się do poprawy infrastruktury i organizacji obywatelskiej na poszczególnych osiedlach, na które środki trafiałyby proporcjonalnie.
Dlatego zapraszam do dyskusji!
Źródła:
• Statystyki głosowania WBO 2015
https://www.wroclaw.pl/budzet-obywatelski-wroclaw/statystyki-glosowania-wbo-2015
• Biuletyn Informacji Publicznej Strona główna Urzędu Miejskiego Wrocławia. Wyniki referendum lokalnego
http://bip.um.wroc.pl/contents/535

 

Elżbieta Kocowska-Siekierka

Pozostaw komentarz

Zjawisko terroryzmu w prawie polskim

Zjawisko terroryzmu w prawie polskim

Do 2001 r. wiedza Polaków o terroryzmie była znikoma i ograniczona wyłącznie do informacji przekazywanych w mediach lub przez polityków. Dopiero ataki na World Trade Center z 2001 r., na madrycką kolej w 2004 r. i londyńskie metro w 2005 r. sprawiły, że terroryzm jest obecny w świadomości nie tylko osób i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa, ale także ich obywateli. Warto zatem przeanalizować czy polskie prawo, a także służby specjalne, są przygotowane na walkę z terroryzmem i czy jesteśmy w stanie odeprzeć ewentualne ataki.

zapraszamy do zapoznania się z pracą badawczą studentów Prawa: Macieja Kacprzyka i Tomasza Kłysa

http://elc4u.org/publikacje/prace-badawcze/

Pozostaw komentarz

Referendum Lokalne  – A jaki jest Twój głos?

Referendum Lokalne – A jaki jest Twój głos?

W związku z ostatnim artykułem Krzysztofa Trnki pod tytułem „Referendum lokalne – przejaw demokracji bezpośredniej czy gra pozorów?” pojawił się szereg pytań, które zrodziły u autora ankiety chęć korespondowania z treścią wyżej wymienionego artykułu. Z racji, że poruszona kwestia jest wciąż aktualna być może i Ty czytelniku zechcesz oddać swój głos. Co społeczeństwo myśli o referendum lokalnym? Wyniki ankiety już wkrótce.

Pozostaw komentarz

Referendum lokalne – przejaw demokracji bezpośredniej czy gra pozorów?

Referendum lokalne – przejaw demokracji bezpośredniej czy gra pozorów?

 

W ciągu ostatnich kilku miesięcy politycy i media odmienili słowo „referendum” przez wszystkie przypadki. Cynicy twierdzą, iż nagły, zbiegający się w czasie z kampanią wyborczą zwrot polityków wszystkich opcji ku ideom demokracji bezpośredniej jest zagrywką obliczoną na zdobycie kilku punktów procentowych w sondażach, ale autor niniejszego tekstu, mający jak najwyższe mniemanie o przymiotach moralnych polskiej klasy politycznej, nie chce dać takim kalumniom wiary. Skoro więc miłościwie nam panujący wyciągnęli z lamusa instytucje istniejące już od ponad dekady, warto przyjrzeć się tworzącym je regulacjom prawnym i odpowiedzieć na pytanie, na ile realizują one ideę (dodajmy iż konstytucyjną, patrz art. 4 ust. 2 in fine) demokracji bezpośredniej. Ponieważ większość komentatorów skupia się na referendum ogólnokrajowym, niniejszy tekst poświęcony jest jego starszemu, lokalnemu bratu (temat bardzo aktualny, gdyż niektóre samorządy, m. in. wrocławski, zdecydowały się przy okazji referendum ogólnokrajowego zadać członkom swoich wspólnot pytania związane ze sprawami lokalnymi).
Zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2000 roku, prawo inicjatywy w referendum lokalnym przysługuje 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy lub powiatu i 5% mieszkańców województwa. Liczby te mogą się wydawać niskie i dogodne dla grup dążących do zwołania referendum, stają się jednak zaporowe, gdy skonfrontować je z miażdżącymi wszelkie bajanie o społeczeństwie obywatelskim realiami polskiego życia publicznego. W drugiej turze wyborów prezydenckich we Wrocławiu, mieście rzekomo postępowym, wzięło udział 32% wyborców. Mając na uwadze, iż wybór gospodarza miasta jest kwestią znacznie bardziej ważką niż jakikolwiek problem poruszany w referendum lokalnym, wydaje się wątpliwym, aby zebranie podpisów 10% mieszkańców miasta było zadaniem łatwym, a nawet możliwym dla grupy wnioskodawców pozbawionej wsparcia logistycznego, organizacyjnego i finansowego jednej z większych partii politycznych. Wypacza to samą ideę referendum jako sposobu na zabranie głosu przez podmioty obywatelskie (a nie profesjonalnych polityków). A przecież grupa wnioskodawców ma jedynie za zadanie rozpocząć proces debaty publicznej i takiegoż podejmowania decyzji, a nie zbierać zawczasu głosy potrzebne do zaakceptowania ich propozycji.
Kolejną przeszkodą na drodze do podejmowania decyzji poprzez referendum lokalne jest konieczność uzyskania wysokiej frekwencji, aby wynik stał się rozstrzygający. Wynosi ona 30% uprawnionych do głosowania, co, w świetle żenującego wprost poziomu zaangażowania Polaków w sprawy ich wspólnot lokalnych, najczęściej pozostaje w sferze pobożnych życzeń. Osobna regulacja dotyczy referendum w sprawie odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego – aby jego wynik stał się wiążący, konieczna jest frekwencja na poziomie 3/5 liczby osób uprawnionych, które brały udział w jego wyborze. Zważywszy na to, iż do rzadkości należą sytuacje, w których zwycięska w wyborach samorządowych partia czy wójt/burmistrz/prezydent miasta uzyskuje 3/5 z oddanych głosów, polscy samorządowcy mogą spać spokojnie.
Nawet gdyby jednak wnioskodawcom udało się zebrać konieczne podpisy, a następnie frekwencja dopisała, nie istnieje żadna procedura, która zmusiłaby organy jednostki samorządu terytorialnego do wcielenia w życie decyzji podjętej przez społeczeństwo w drodze referendum. Organ stanowiący może więc zwlekać dowolnie długo z podjęciem właściwej uchwały lub wypaczyć wolę lokalnego demosu nie do poznania i nie istnieją żadne środki prawne by temu przeciwdziałać.
Po co więc tworzyć ustawę, która teoretycznie daje członkom wspólnot samorządowych szansę na wyrażenie swojej woli, w praktyce jednak znacznie to utrudnia, wręcz uniemożliwia? Odpowiedź na to pytanie pozostawiam Tobie, Czytelniku.
Na sam koniec oddajmy głos Przewodniczącemu Rady Miejskiej Wrocławia, Jackowi Ossowskiemu, radnemu z klubu prezydenta Dutkiewicza (artykuł z 13.07.15 pt. „Władza dzieli się władzą”, Gazeta Wyborcza Wrocław): „Jestem zwolennikiem demokracji przedstawicielskiej, a nie bezpośredniej. Wrocławianie wybierają władze miasta i radnych co cztery lata. I co cztery lata przy urnach ich rozliczają. Podstawową sprawą jest sprawność w zarządzaniu miastem, a referenda i inicjatywy uchwałodawcze są rozwiązaniem mało praktycznym.”

Krzysztof Trnka

Pozostaw komentarz

Demokracja bezpośrednia w Szwajcarii – czy na pewno wzór do naśladowania?

Demokracja bezpośrednia w Szwajcarii – czy na pewno wzór do naśladowania?

Szwajcaria powszechnie uchodzi za kolebkę demokracji bezpośredniej. Zalążka dzisiejszych instytucji upatrywać można w istniejących już w XIII wieku Landsgemeinde – zgromadzeniach obywateli zamieszkujących dany kanton (nazywany ówcześnie państwem lub kantonem leśnym – Waldstaat). Zgromadzenia te zajmowały się głównie kwestiami ustalania podatków, wymierzania sprawiedliwości czy lokalnymi sprawami o charakterze gospodarczym. Ten sposób sprawowania władzy utrwalił się w kantonach leśnych i przetrwał aż do końca XVIII wieku.

 Istotny okres rozwoju instytucji demokracji bezpośredniej nastąpił w pierwszej połowie XIX wieku, kiedy to większość kantonów przyjęła konstytucje, w których przewidziano, oprócz obligatoryjnego referendum konstytucyjnego, również instytucję weta ludowego i inicjatywy ludowej ustawodawczej. Gdy 1848 r. opracowywano pierwszą konstytucję państwa szwajcarskiego, naturalnym było więc uwzględnienie w niej tak instytucji obligatoryjnego referendum konstytucyjnego, jak i ludowej inicjatywy konstytucyjnej. W 1874 r. wprowadzono również weto ludowe. Instytucja ta miała zrekompensować obywatelom szwajcarskim przekazanie części kompetencji kantonów na rzecz władz federalnych, co nastąpiło właśnie przyjętą w 1874 r. Konstytucją Federalną.

 Instytucje te z czasem ewoluowały – podniesiono próg liczby głosów koniecznych do uzyskania w celu przedłożenia propozycji nowelizacji konstytucji, bądź rozpisania referendum fakultatywnego wobec zgłoszenia weta ludowego, rozszerzono zakres aktów prawnych, wobec których obywatele mogą wyrazić sprzeciw, jak i wprowadzono ograniczenia czasu na zbieranie podpisów. Niemniej istota instytucji demokracji bezpośredniej nie uległa zmianie do chwili obecnej.

 

Sposób ukształtowania przedmiotowych instytucji sprzyja ich powszechnemu wykorzystywaniu. Na taką ocenę pozwala przede wszystkim fakt, iż o zgłoszeniu weta ludowego (i przeprowadzeniu w związku z tym referendum), jak i o poddaniu pod głosowanie powszechne inicjatywy ludowej konstytucyjnej decydują w ostateczny sposób obywatele. Kancelaria Federalna i Zgromadzenie Federalne badają, czy spełnione zostały przesłanki formalne (określona liczba podpisów zebrana w określonym czasie, zgodność inicjatywy ludowej z prawem międzynarodowym bezwzględnie wiążącym, jej spójność formy i tematyki), ale żaden z organów państwowych nie ma możliwości zablokowania poddania danego aktu pod głosowanie tylko ze względów politycznych. Jeśli rząd bądź parlament nie podzielają propozycji przedstawionych w inicjatywie ludowej proponującej określoną nowelizację Konstytucji, mogą przygotować własny projekt, konkurencyjny wobec obywatelskiego.

Ważny jest także brak wymogu osiągnięcia określonego quorum dla uzyskania wiążącego wyniku głosowań. Okoliczność ta jest istotna, gdyż gdyby quorum wymagające np. uczestnictwa 50% uprawnionych obywateli obowiązywało w Szwajcarii, jedynie w około 1/5 z przeprowadzonych w latach 2001-2010 głosowań powszechnych osiągnięto by wynik wiążący. Ciekawe są przesłanki braku wprowadzenia tego wymogu – jak podkreślają komentatorzy, zabieg ten ma na celu umożliwienie podjęcia decyzji osobom, które są zainteresowane wzięciem udziału w glosowaniu. Ustanowienie quorum faworyzowałoby natomiast osoby, które ze swojego prawa nie korzystają.

Ponadto brak ograniczeń co do materii, których dotyczyć mogą inicjatywy ludowe konstytucyjne i ich bezpośredni charakter, oraz szeroki katalog aktów, wobec których zastosowanie znajduje instytucja weta ludowego, również pozwalają uznać, iż instytucje te odgrywają znaczącą rolę. Cenne jest również to w przypadku inicjatyw ludowych, że to nie komitet inicjatywy, ale Rada Federalna opracowuje orędzie (Botschaft), w którym przedstawia skutki wprowadzenia danej nowelizacji, analizuje jej zgodność z prawem międzynarodowym, a także z prawem krajowym, wskazując na konsekwencje, również finansowe, przyjęcia danej inicjatywy. Brak obowiązku przedstawienia takiego uzasadnienia przez komitet inicjatywy, który to wymóg jest znany m.in. ustawodawstwu polskiemu, powoduje, że komitety nie muszą ponosić dodatkowych kosztów związanych z przygotowaniem profesjonalnego uzasadnienia proponowanej nowelizacji Konstytucji Federalnej.

Mogłoby się więc wydawać, że instytucje demokracji bezpośredniej w Szwajcarii funkcjonują w sposób niemal idealny, pozwalając obywatelom na wyrażanie poglądów i współuczestniczenie w formowaniu polityki państwa. Czy taka ocena jest słuszna? Wydaje się, że rzeczywistość daleka jest jednak od ideału.

Gdy przyjrzymy sie podmiotom występującym z inicjatywą czy to referendalną czy ludową konstytucyjną, okazuje się, że organizacje społeczne i związki zawodowe są głównymi inicjatorami referendów fakultatywnych i inicjatyw ludowych. Brak jest w zasadzie inicjatyw pochodzących od obywateli, którzy działaliby ad hoc, organizując się jedynie na potrzeby złożenia danej inicjatywy. Ponadto partie polityczne, również te mające swoich przedstawicieli w Radzie Federalnej, chętnie korzystają z instytucji demokracji bezpośredniej, wykorzystując je jako narzędzie pozwalające na zamanifestowanie stanowiska opozycyjnego, które w rządzie czy parlamencie nie znalazłoby uznania.

Sytuacja ta musi rodzić mieszane uczucia, gdy zwrócimy uwagę na fakt, że w Szwajcarii brak jest regulacji mających na celu zapewnienie jawności finansowania tak partii politycznych jak i samych kampanii referendalnych. Z jednej strony kampanie te nie mogą być finansowane z budżetu państwa i prowadzone są na zasadach czysto komercyjnych (reklamy w mediach czy plakaty finansowane są samodzielnie przez podmioty prowadzące kampanie). Z drugiej strony brak jest jakichkolwiek przepisów wprowadzających jawność finansowania kampanii. Uczestnicy kampanii (a może nim być każdy, kto wyrazi taką chęć – brak jest, w przeciwieństwie np. do ustawodawstwa polskiego, jakichkolwiek ograniczeń prawnych) mogą przyjmować środki finansowe od każdego darczyńcy (również zagranicznego)  i nie muszą tego faktu ujawniać. Jedynie w trzech kantonach wprowadzono regulacje nakazujące ujawniać wpłaty dla partii politycznych przekraczające 10 000 CHF (Ticino), wpłaty dla partii politycznych i na kampanie referendalne i wyborcze przekraczające 5 000 CHF (Neuchâtel) oraz wszystkie wpłaty na partie polityczne i na kampanie (Genewa).

Taki stan rzeczy ma naturalnie swoje uzasadnienie – partie polityczne uchodzą w Szwajcarii za podmioty należące do tzw. sfery prywatnej. Najczęściej funkcjonują w formie stowarzyszeń, które jeśli nie prowadzą działalności gospodarczej, nie muszą ujawniać żadnych deklaracji w przedmiocie swoich finansów. Nie wydaje się to jednak przeszkadzać Szwajcarom, jako że do chwili obecnej nigdy nie została złożona jakakolwiek inicjatywy ludowa, mająca za przedmiot nowelizację wprowadzającą zmiany w tym zakresie. Jak dalece przekonanie o słuszności takiego pojmowania funkcji partii politycznych oraz kampanii wyborczych i referendalnych jest zakorzenione w mentalności Szwajcarów niech także świadczy orzeczenie Trybunału Federalnego. W 1999 r. uznał on, że przepisy kantonalne wprowadzone ówcześnie w kantonie Ticino, zakazujące dotowania kampanii wyborczych kwotami przekraczającymi 50 000 CHF (pochodzącymi od jednego podmiotu), są niezgodne z Konstytucją Federalną, jako sprzeczne z zasadą proporcjonalności, a także godzące w zasadę równych szans wszystkich podmiotów uczestniczących w życiu politycznym!

Brak odpowiednich przepisów regulujących kwestie transparentności prowadzenia kampanii referendalnych, jak i finansowania partii politycznych (które jeśli nie występują same z inicjatywą, niemal zawsze są czynnymi uczestnikami kampanii referendalnych) nie uszedł uwadze organizacji międzynarodowych. GRECO (Grupa Państw Przeciwko Korupcji działająca przez Radzie Europy) od 2007 r. monitoruje ustawodawstwo Szwajcarii, rekomendując wprowadzenie odpowiednich zmian w zakresie jawności finansowania kampanii i partii politycznych.

W chwili obecnej nic nie wskazuje jednak na to, że stan prawny w tym zakresie miałby ulec zmianie. Zgromadzenie Federalne nie wyraża zainteresowania podjęciem prac legislacyjnych, podobnie jak i same kantony nie inicjują ustaw mających wprowadzić odpowiednie normy prawne. A szkoda, gdyż brak odpowiednich przepisów może stawiać pod znakiem zapytania motywacje komitetów inicjatyw, jak i uczestników kampanii referendalnych.

Przywołane w artykule twierdzenia odnośnie zastosowania instytucji demokracji bezpośredniej w Szwajcarii poparte zostały badaniami obejmującymi okres 2001 – 2010, opisanymi w pracy doktorskiej pt. „Instytucje demokracji bezpośredniej w Konfederacji Szwajcarskiej. Uregulowania prawne i praktyka ustrojowa,” obronionej w 2014 r. na Wydziale Prawa i Administracji UJ. 

Hanna Bednarz

Doktor nauk prawnych (specjalność: prawo konstytucyjne), adwokat. Zainteresowania naukowe oscylują głównie wokół prawa konstytucyjnego porównawczego, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji demokracji bezpośredniej. Zawodowo zajmuje się w przeważającej mierze prawem finansowym Unii Europejskiej i Konfederacji Szwajcarskiej.

Pozostaw komentarz

Jak w szwajcarskim zegarku, czyli o funkcjonowaniu instytucji referendum w Szwajcarii

Jak w szwajcarskim zegarku, czyli o funkcjonowaniu instytucji referendum w Szwajcarii

To niewielkie kantonalne państwo stawiane jest za wzór systemu realizującego antyczne założenia demokracji. Szwajcaria rzeczywiście jest ewenementem na skalę światową, jeśli chodzi o stopień rozwoju form bezpośredniego udział obywateli w sprawowaniu rządów, co widać szczególnie dobrze na przykładzie funkcjonowania instytucji referendum. Dość powiedzieć, że mimo prężnego rozwoju mechanizmów demokracji bezpośredniej nie tylko w Europie, ale i poza nią, ponad połowa wszystkich przeprowadzanych na świecie głosowań ludowych odbywa się właśnie w Szwajcarii.

Demokracja bezpośrednia jest ideą budzącą równie wiele sporów na gruncie nauk prawnych i politycznych. Jest ona często definiowana jako zespół instytucji pozwalających narodowi-suwerenowi na podejmowanie ostatecznych wiążących rozstrzygnięć w sferze życia publicznego. To założenie pozwala na wyróżnienie również mechanizmów demokracji semibezpośredniej, które dają obywatelom kompetencję do wysuwania projektów na szczeblu krajowym, ale nie pozwalają dokonywać ostatecznych rozstrzygnięć.

Szwajcaria to państwo o niezwykle długiej tradycji demokracji bezpośredniej, a jej instytucje zakorzenione są głęboko w jego historii, sytuacji geopolitycznej oraz uwarunkowaniach społecznych. Państwo to jako związek kantonów formuje się już od ponad 700 lat, i co charakterystyczne, jest to proces oddolny. Przez wieki poszczególne gminy i kantony łączyły się, stopniowo tworząc współczesną Konfederację Szwajcarską. W kontekście rozwoju instytucji demokracji bezpośredniej znamienne jest, że już konstytucja z 1848 roku wprowadziła do porządku prawnego instytucję referendum obligatoryjnego.

Aktualnie kwestie ustrojowe w Szwajcarii reguluje konstytucja 1999 roku, w której drugi rozdział Tytułu IV dotyczy inicjatywy ludowej i referendum. Mechanizmy te wykorzystywane są w tym kraju z różnym nasileniem na trzech poziomach – federalnym, kantonalnym oraz gminnym. Ponadto na podstawie konstytucji można wyróżnić trzy typy referendów.

Pierwszy typ to referendum obligatoryjne, wymagalne na podstawie konstytucji. Konstytucja wyróżnia trzy sytuacje, w których musi być ono przeprowadzone: w przypadku zmiany ustawy zasadniczej, przystąpienia Szwajcarii do organizacji zbiorowego bezpieczeństwa lub wspólnoty ponadnarodowej oraz uchwalenia ustawy uznanej przez parlament za pilną. Ustawa taka musi obowiązywać przez czas dłuższy niż rok, a także „nie mieć podstaw konstytucyjnych”. Oznacza to, że ustawa poszerza ustaloną w konstytucji materię ustawową jednocześnie nie będąc w sprzeczności z Konstytucją. Aby wynik takiego referendum był wiążący, uzyskana musi zostać tzw. podwójna większość, czyli większość głosujących oraz większość kantonów. Charakter referendum obligatoryjnego ma również stawiane narodowi w przypadku niejednomyślności izb parlamentu pytanie, czy należy wprowadzić całkowitą zmianę konstytucji.

Drugi typ referendum to referendum fakultatywne, które zainicjowane może być przez przynajmniej 50 tys. uprawnionych lub 8 kantonów (z 26). Referenda takie dotyczą przeważnie ustaw federalnych oraz umów międzynarodowych. Również Zgromadzenie Narodowe ma prawo przedstawić narodowi pytanie dotyczące konkretnych typów umów międzynarodowych.

Trzeci rodzaj referendum polega natomiast na akceptacji w głosowaniu ogólnopaństwowym unormowania zaproponowanego w drodze inicjatywy ludowej.

Instytucje demokracji bezpośredniej w Szwajcarii są dużo silniej wykorzystywane, a obywatele dużo bardziej aktywni, na poziomie kantonów niż na poziomie federalnym. Podstawowym instrumentem w tym przypadku również jest referendum, jednak warto zauważyć, że szczególnie małe kantony, takie jak Unterwalden lub Appenzell, zamiast z tego mechanizmu, korzystają wciąż z najdawniejszej i najczystszej formy demokracji bezpośredniej, jaką jest zgromadzenie ludowe (Landsgemeinde). Z kolei na najniższym szczeblu organizacyjnym – na poziomie gmin – to właśnie zgromadzenie ludowe jest najbardziej rozpowszechnionym mechanizmem, a referendum wykorzystywane jest tylko w około 20% z prawie 3 tys. gmin.

Obywatel Szwajcarii ma możliwość decydowania w drodze referendum o sprawach państwowych co najmniej kilka razy w ciągu roku. Statystyki pokazują, że pod koniec XX wieku ilość referendów wzrosła znacząco i wtedy również frekwencja w głosowaniach federalnych unormowała się na poziomie około 45% (po znaczącym spadku notowanym od początku XX stulecia). Badając udział Szwajcarów w ogólnokrajowych referendach Wolf Linder, znany politolog zajmujący się głównie badaniami nad szwajcarskim modelem demokracji, doszedł do ciekawych wniosków. Twierdzi on, że około 30% społeczeństwa świadome jest praw i obowiązków obywatelskich i zawsze bierze udział w referendach. Około 20%, które nie jest zadowolone z funkcjonowania państwa lub kierunku jego polityki, nie głosuje nigdy. Natomiast pozostałe 50% idzie do urn w zależności od tego, czy kwestia przedstawiona narodowi w pytaniu referendalnym dotyczy ich interesów, czy nie. Ma to znaczący wpływ na zmienny udział obywateli Szwajcarii w przeprowadzanych referendach, który w latach 1990-2009 wahał się od 35% do 55%. Wydawać by się mogło, że nie jest to wysoki wynik, jednak biorąc pod uwagę stosunkowo dużą częstotliwość inicjowanych głosowań, trzeba przyznać, że Szwajcarzy aktywnie uczestniczą w życiu państwa. Świadczy o tym również fakt, że w latach 1990-2009 na 249 przeprowadzonych referendów, aż 70% stanowiły referenda fakultatywne lub polegające na akceptacji inicjatywy ludowej.

Bibliografia i zarazem ciekawa lektura na temat demokracji bezpośredniej (nie tylko w Szwajcarii):

Wolf Linder, Demokracja szwajcarska. Rozwiązywanie konfliktów w społeczeństwie wielokulturowym, Rzeszów 1996

Wolf Linder et al. Demokracja bezpośrednia: szwajcarska demokracja modelem dla XXI wieku?, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2011

Magdalena Musiał-Karg, Demokracja bezpośrednia w Szwajcarii. Wykorzystanie ICT w procedurach głosowania [w:] Demokracja bezpośrednia: wymiar globalny i lokalny, Lublin 2010

Piotr Uziębło, Demokracja partycypacyjna: wprowadzenie, Wydawnictwo Centrum Badań Społecznych, Gdańsk 2009.

Alicja Limburska

Pozostaw komentarz

O prawniczym pisaniu słów kilka/ A few words about legal writing

O prawniczym pisaniu słów kilka/ A few words about legal writing

Kształcenie prawnika w Stanach Zjednoczonych wygląda zupełnie inaczej niż w systemie opierającym się na prawie pisanym, czyli w Polsce. Amerykański student prawa codziennie rozwija swoje umiejętności: logicznego myślenia, poprawnego i spójnego formułowania myśli i argumentacji. Cały system jest nastawiony na kształcenie praktyczne i rozwój konkretnych umiejętności wymaganych w pracy prawnika. Nikt nie uczy się na pamięć przepisów, wszyscy uczą się jak wykorzystać je w praktyce.

Przedmiot Legal Research and Writing (bądź Legal Drafting) jest obowiązkowy dla studentów amerykańskich law schools zazwyczaj już na pierwszym z trzech lat studiów. Jest to podstawowy kurs, w czasie którego studenci uczą się pisania pism procesowych, opinii oraz sporządzania szeregu innych dokumentów. Nie polega to na streszczaniu studentom treści przepisów procedury cywilnej, ale na bardzo szczegółowym i precyzyjnym szkoleniu z zakresu sporządzania takich pism. Kładzie się przy tym szczególny nacisk to, alby wszystkie myśli były jasne i łatwo zrozumiałe. Akcentuje się również, jak istotne są cele i żądania klienta, jak zidentyfikować i wyeliminować nieścisłości oraz jak uprościć skomplikowane idee i rozwiązania prawne.

Amerykanie wypracowali swój sposób pisania opinii prawnych, zupełnie inny od europejskiego. Prawnicy mają pisać opinie bez tzw. legalizmów, a więc prostym językiem, zrozumiałym dla każdego odbiorcy (klienta). Poza tym mają być to opinie, w których wskazuje się konkretne rozwiązanie dla klienta i popiera je argumentami, niekoniecznie natury prawnej. W Europie pisze się bardzo długie opinie, w których opisuje się skomplikowane problemy prawne. Piszący cytują orzecznictwo, ale prawda jest taka, że klient nie rozumie z tego co drugiego słowa. Amerykanie kształcą więc od samego początku swoich prawników w sztuce pisania memorandum. Studentom pokazywane są przykładowe pisma, następnie dogłębnie analizowane, a jeśli wystąpi taka potrzeba, krytykowane. Studenci są zobowiązani w trakcie kursu do napisaniu kilku ważniejszych dokumentów oraz do wykonania wielu ćwiczeń. Są to między innymi tzw. briefing cases, a więc opracowywanie casów w pewien z góry określony sposób: opisuje się strony, ich żądania, argumentację sądu i rozstrzygnięcie, przy czym to tok rozumowania sądu ma największe znaczenie. Na Harvard Law School takie zajęcia przeprowadzane są w formie tzw. moot courtów, które są symulowanymi postępowaniami sądowymi. Studenci zazwyczaj spędzają pierwszy semestr na poszukiwaniu informacji i pisaniu memorandów, a następny na prezentowaniu ustnych wypowiedzi. Na drugim semestrze każdy student pierwszego roku ma obowiązek wzięcia udziału w First-Year Ames Moot Court Program, w którym w grupach dwuosobowych streszcza się i uzasadnia sprawę przed sądem drugiej instancji. W naszym systemie moot courty nie są wykorzystywane na zajęciach, czasem jednak w takiej formie są organizowane konkursy dla studentów. Możliwy jest również kurs Advanced Legal Research and Writing, którego celem jest poznanie zaawansowanych technik pisarskich. Studenci sporządzają wówczas pisma np. do Sądu Najwyższego.

Studenci uczą się nie tylko pisania, ale i tego jak odnaleźć daną informację w systemach takich jak WESTLAW czy LEXIS. WESTLAW jest jednym z największych internetowych systemów pozwalających na wyszukanie informacji prawnikom w Stanach Zjednoczonych. Zawiera około 40 000 case’ów, prawo pisane stanowe oraz federalne, artykuły z gazet i czasopism, czasopisma prawnicze i publikacje oraz traktaty. Każdemu z takich dokumentów nadany zostaje numer, co pozwala na klasyfikację prawa amerykańskiego. Dzięki zastosowaniu KeyCite użytkownicy mogą sprawdzić czy dany case jest nadal dobrym prawem tzn. czy nie został zmieniony przez kolejne orzeczenie albo ustawę. WESTLAW oferuje również zaawansowane wyszukiwanie dzięki funkcjom CourtExpress czy Find& Print. Aby korzystać z tego systemu konieczne są: wiedza i doświadczenie. Jest to podstawowe narzędzie pracy dla amerykańskich prawników, dlatego też kurs Legal Research jest dla studentów obowiązkowy.

Amerykanie uczą się również jak wyszukać informacje w publicznych rejestrach. Takie rejestry są łatwo dostępne w Internecie i tak np. dla stanu Floryda jest ich 128. Można się z nich dowiedzieć w zasadzie wszystkiego: począwszy od rejestrów urodzeń, zgonów, małżeństw i rozwodów, przez rejestr samochodów, organizacji pożytku publicznego, przedsiębiorstw, posiadaczy broni, ubezpieczeń, instytucji finansowych,  nieruchomości na sprzedaż po rejestr zastawów i rzeczy skradzionych. Na stanowych stronach internetowych znajdują się zazwyczaj odesłania do agencji, które również prowadzą swoje rejestry oraz stanowią prawo. Szybkie i sprawne poruszanie się po tych narzędziach wymaga wprawy, dlatego też studenci korzystają z nich często na zajęciach.

Niektóre law school oferują swoim studentom bardzo zaawansowane i wyspecjalizowane kursy z Legal Writing. Columbus School of Law na Catholic University of America w Washingtonie oferuje m. in kursy pisania z zakresu: umów, legislacji, etapu przesądowego (pre-trial), telekomunikacji, handlu, dla praktyków z zakresu prawa karnego. Ciekawe jest to, że studentów uczy się jak pisać ustawy, czego w Polsce w ogóle się nie praktykuje. Amerykański student jest w stanie napisać umowę, tak aby była ona skuteczna i korzystna dla klienta. Doskonale wie, co powinno być zawarte w klauzuli arbitrażowej. W naszym systemie kształcenia dopiero aplikanci mają dostęp do tego typu wiedzy. Polski student spędza pięć lat na uczeniu się ustaw na pamięć.

Dla studentów L.LM. (studia podyplomowe) oraz J.D. (studia doktoranckie) przedmiot Legal Research and Writing jest również obowiązkowy. Wielu z nich przyjeżdża do Stanów właśnie po to, by posiąść te umiejętności pisarskie, które dla amerykańskich prawników są tak naturalne.

Okazuje się jednak, że nie tylko umiejętności pisarskie są niezbędne w pracy prawnika. Amerykańskich studentów kształci się również w zakresie precyzyjnego i jasnego wypowiadania się przed sądem. Studenci ze swoimi profesorami chodzą na rozprawy do sądów wyższych instancji i słuchają przemówień obecnych tam adwokatów. Następnie na zajęciach analizują takie wypowiedzi, poszukują w nich tych wzorcowych.

W Polsce takie praktyki nie są popularne, co odbija się na dużo niższej jakości pism oraz wypowiedzi przed sądem niż w Stanach Zjednoczonych. Studenci, którzy właśnie ukończyli studia nie mają żadnych umiejętności pisarskich, nie potrafią sami nawet sporządzić najprostszego pisma.

A few words about legal writing.

Legal education in United States looks completely different than in a system based on written law, namely in Poland. An American law student every day develops their skills: logical thinking, formulating correct and coherent thoughts and reasoning. The whole system is focused on practical education and development of determined skills essential for lawyers job. No one memorizes the provisions of codes, everyone learns how to use them in practice.

Legal Research and Writing or Legal Drafting class is mandatory for American law student, including first-year (of three years). This is a basic course, where students learn how to write petitions, legal opinions and other official documents. It does not rest on summarizing students the meaning of the provisions of civil procedure, but on detailed and precise legal writing training. What is particularly emphasized in the classroom is that all the thoughts must be clear and easily understandable. The importance of client’s purposes and demands, how to identify and eliminate inadequacy and how to simplify complex ideas and solutions is also stressed.

The Americans developed their own style of writing legal opinions, completely different from the European one. Lawyers shall write their opinions without so called legaleses, in plain English, understandable for each reader (a client). Besides, in these opinions specific solution for the client shall be intimated and justified by the use of not necessary legal argument. However, Europeans write very long opinions, that contain complex legal problems. They often cite judicial decisions, but the true is that the client does not understand every second word of it. The Americans teach their lawyers from the very beginning how to write a successful memoranda. They show students exemplary writings, which are then carefully analyzed and if needed criticized. Students have to write a few major writings and many in-class workshops. These are so called briefing cases exercises i.e. developing cases in a certain way: indicating the parties, their claims, reasoning of the court and the result, but it is the reasoning which matters the most. Harvard Law School offers this class as moot courts which are simulated court proceedings. Students typically spend a semester researching and writing the memorials, and another semester practicing their oral arguments. In the spring semester, each first-year student is required to participate in the First-Year Ames Moot Court Program as to brief and argue a moot appellate case in a team of two. In our system moot courts are  not used in classrooms, although competitions for students are sometimes organized this way. There is also Advanced Legal Research and Writing class which is devoted to developing advanced writing skills. Students usually learn how to write documents to the Supreme Court.

Students learn not only how to write but also how to find information in online systems like WESTLAW or LEXIS. WESTLAW is one of the primary online legal research services for lawyers in the United States. The resources on WESTLAW include more than 40,000 databases of case law, state and federal statutes, newspaper and magazine articles, law journals, law reviews and treaties. Legal documents on Westlaw are indexed to the key system which enables to classify U.S. law. Other significant Westlaw features is KeyCite, which allows customers to determine whether a case is still good law, or if it was changed by new cases or statues. WESTLAW offers also advanced search devices like CourtExpress or Find&Print. To use this system one needs knowledge and some experience. It is a basic tool for American lawyers and this is why Legal Research classes are mandatory for students.

The Americans learn also how to find information in public records. These records are easily available in the Internet and the State of Florida has 128 of them. You can find there almost every necessary piece of information including: register of births, deaths, marriages and divorces, vehicles, charities, companies, gun holders, insurances, finance institutions, estates for sale, securities and stolen properties. There are usually links on the websites of states to agencies, which also have their own registers and legislation. Again, fast and successful usage of these tools needs knowledge and experience, so students use them frequently in the classroom.

Some law schools offer their students very extensive and specialized legal writing courses. Columbus School of Law at Catholic University of America in Washington D.C. offers also: contract, legislation, pre-trial, telecommunication, transactional drafting and courses for criminal practitioners. Interestingly enough, students are taught how to write statues, what does not happen in Poland at all. An American student can easily draft a contract so as it is successful and beneficial for the client. He knows perfectly well what should be included in an arbitration clause. In our education system only legal trainees have access to this kind of knowledge. A Polish law student usually spends five years on memorizing statues.

Legal Research and Writing class is also mandatory for L.LM. and J.D. students. A part of them wants to study in U.S. mainly to gain these writing skills, which for American lawyers are so natural.

It turns out that not only writing skills are essential for lawyers job. American law students are also taught how to speak clearly and coherently in the courtroom. Students and their professors go to courts of higher instances (usually Courts of Appeal) and listen to speeches of attorneys. Then they analyze these speeches in a classroom and look for exemplary ones.

These practices are not common in Poland and, as a result the quality of legal documents and speeches in courts is much lower than in U.S. Polish graduates possess no writing skills at all. They can’t even write alone basic documents.

Patrycja Cierlak

Pozostaw komentarz